1. سعید ملک زاده شفارودی , نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سعید ملک زاده شفارودی , مایکل کرسی , الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سعید ملک زاده شفارودی , آمار در علوم زیستی و کشاورزی , همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , غلی محمودی , تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی محمودی , بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , احمد نظامی , علی محمودی , به نژادی نخود از طریق ارزیابی توده های بومی ولاینهای خارجی , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. مهناز آشنائی , بهروز جعفرپور , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی , ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی , نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. هاجر شایسته , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , ماندا صفوی , ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سمیه عباسی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. مهناز آشنائی , بهروز جعفرپور , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی , مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS , سومین همایش ملی بیو تکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. الهام حمیدی شیرغان , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش , هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. پریسا نادریان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. احمدفرهاد طالبی , میثم طباطبایی , مسعود توحیدفر , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمد کریمی بابااحمدی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , حسام دهقانی , عبدالرضا باقری , بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید ملک زاده شفارودی , پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , سعید ملک زاده شفارودی , تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سعید ملک زاده شفارودی , سمیه عباسی , هاجر شایسته , فرج اله شهریاری احمدی , کمال غوث , مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) , اولین همایش ملی زرشک و عناب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. احمد سخدری , سعید ملک زاده شفارودی , علی اصغری , مهناز کیانی فریز , تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. احمد سخدری , سعید ملک زاده شفارودی , علی اصغری , مهناز کیانی فریز , انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مکیه بیراتی , خلیل ملک زاده , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی , بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. صهبا طوسی , سعید ملک زاده شفارودی , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹